Pläng

Unsichten:
  1. Vun fiir
  2. Vun hannen
  3. vun riets
  4. vun lenks
Déi verschidden Stäck:
  1. Keller
  2. Rez-de-chaussée
  3. Éischten Stack